bank

bank
I
[bæŋk] n հողապատնեշ, թումբ. ափ. ծան ծաղուտ. bank of the river/lake գետափ, լճափ steep/slopy/flat/sandy bank զառիթափ/թեք /հարթ/ավազոտ ափ. go/walk along the bank քայ լել ափի երկայնքով. on the right/left bank աջ/ձախ ափին. overflow the banks ափերից դուրս գալ. bank of snow ձյունակույտ. bank of clouds ամպերի շարան
II
[bæŋk] n բանկ. state/commercial/national bank պետական/առևտրական/ազգային բանկ. keep money in a bank փողը բանկում պահել. investment/merchant bank ներ դըրման/առևտրային բանկ. bank account բանկային հաշիվ. open/close an account at a bank բանկում հաշիվ բա ցել/փա կել. savings bank խնայդրամարկղ/խնայբանկ. bank book բանկային գրքույկ, չեկի գրքույկ. break the bank (թղթխ.) բանկը վերցնել
III
[bæŋk] v կուտակել, կիտել. պատնեշ լինել. bank up the snow ձյունը կիտել. bank a fire մոխիր կուտակել. Clouds are banking Ամպերը հավաքվում են. The plane banked Ինքնաթիռը թեքվեց. bank on/upon վստահել, հույս դնել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Bank [2] — Bank (Hdlgsw.), eine auf Rechnung mehrerer Personen od. des Staates errichtete Anstalt, welche mit Geld Geschäfte macht, d.h. gegen Hinterlegung von Geld, Werthpapieren od. werthvollen Gegenständen od. auch gegen Bürgschaft Credit gewährt, den… …   Pierer's Universal-Lexikon

 • bank — / baŋk/ n: an organization for the custody, loan, or exchange of money, for the extension of credit, and for facilitating the transmission of funds branch bank: a banking facility that is a separate but dependent part of a chartered bank; esp: a… …   Law dictionary

 • Bank — [bæŋk] noun BANKING ORGANIZATIONS The Bank the Bank of England, Britain s central bank: • The Bank is worried that strong demand for labour could lead to higher wages and prices. * * * Ⅰ …   Financial and business terms

 • bank — bank; bank·man; bank·roll·er; bank·rupt·cy; bank·sku·ta; can·ta·bank; em·bank; em·bank·ment; in·ter·bank; maas·bank·er; moun·te·bank·ery; bank·a·ble; bank·rupt; moun·te·bank; non·bank; bank·abil·i·ty; bank·skoi·te; hand·bank·er; sal·tim·bank; …   English syllables

 • bank — bank1 [baŋk] n. [ME banke < MFr banque < OIt banca, orig., table, moneylenders exchange table < OHG bank, bench: see BANK2] 1. an establishment for receiving, keeping, lending, or, sometimes, issuing money, and making easier the exchange …   English World dictionary

 • Bank — Bank, n. [F. banque, It. banca, orig. bench, table, counter, of German origin, and akin to E. bench; cf. G. bank bench, OHG. banch. See {Bench}, and cf. {Banco}, {Beach}.] 1. An establishment for the custody, loan, exchange, or issue, of money,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Bank — (b[a^][ng]k), n. [OE. banke; akin to E. bench, and prob. of Scand. origin; cf. Icel. bakki. See {Bench}.] 1. A mound, pile, or ridge of earth, raised above the surrounding level; hence, anything shaped like a mound or ridge of earth; as, a bank… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • bank — baŋk n a place where something is held available <data bank> esp a depot for the collection and storage of a biological product of human origin for medical use <a sperm bank> <an eye bank> see BLOOD BANK * * * (bangk) a stored… …   Medical dictionary

 • bank — Ⅰ. bank [1] ► NOUN 1) the land alongside or sloping down to a river or lake. 2) a long, raised mound or mass: mud banks. 3) a set of similar things grouped together in rows. ► VERB 1) heap or form into a mass or mound. 2) …   English terms dictionary

 • bank — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} instytucja zajmująca się obrotem pieniędzmi: przyjmowaniem wkładów i wypłacaniem odsetek, udzielaniem kredytów, emisją banknotów,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Bank — Bank, v. t. [imp. & p. p. {Banked}(b[a^][ng]kt); p. pr. & vb. n. {Banking}.] 1. To raise a mound or dike about; to inclose, defend, or fortify with a bank; to embank. Banked well with earth. Holland. [1913 Webster] 2. To heap or pile up; as, to… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”